Seuran säännöt

Itä-Hakkilan Kilpa ry

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Itä-Hakkilan Kilpa ry. Seurasta käytetään epävirallista lyhennettä I-HK. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan muodot

Seuran tarkoituksena on:

1) edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;

2) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;

3) edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä

4) toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta. 

Seuran tarkoituksena on:

1) edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;

2) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;

3) edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä

4) toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta. 

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;

2) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski-, ja bingotoimintaa;

3) järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä

4) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia

5) harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran tarkoitusta ja sääntöjä.

Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, vapaajäseniä, kunniajäseniä, kunniapuheenjohtajia tai kannatusjäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö. Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö.

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt henkilö joka on ollut seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 25 vuotta.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran johtokunta.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Seuran johtokunta voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

4§ Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai

2) jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai rikkonut seuran ohjeistuksia tai sääntöjä

3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 Jäsen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5§ Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran johtokunta.

6§ Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista seuran kokousta, joista kevätkokous pidetään viimeistään kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

 

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

4) Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

5) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

6) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan antama lausunto;

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille;

8) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

9) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Kevätkokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kevät- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

11) päätetään kokous

 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) avataan kokous

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt

 

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

 

4) todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

5) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;

6) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle;

7) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;

8) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;

9) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

10) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

11) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä

12) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kevät- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

13) kokouksen päättäminen

7§ Ylimääräinen kokous

 Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta.

 Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

 Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

8§  Äänioikeus seuran kokouksessa

 Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 Seuran nuoriso- tai kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe-, ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

 Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka puheenjohtajaksi kutsumista.

 Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Kutsu seuran kokoukseen

 Johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla ja lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

10§ Johtokunta

 Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3 — 7 muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan seuran syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.

 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

 Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla.

 Johtokunnan päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (½) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11§ Johtokunnan tehtävät

 Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan. 

Erityisesti johtokunnan tehtävänä on:

1) edustaa seuraa;

2) johtaa ja kehittää seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista;

3) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;

4) panna toimeen seuran kokouksen päätökset;

5) pitää luetteloa seuran jäsenistä;

6) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;

7) valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin; sekä

8) hyväksyä ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät sekä sopia heidän eduistaan

9) valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11) hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

12) päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

13) ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

14) luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12§ Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen johtokunta voi halutessaan pitää kokoukset sähköisesti, esimerkiksi sähköpostikokouksena.

13§ Jaostot

 Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan, kuitenkin siten että jaostot eivät voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia.

14§ Pöytäkirja

 Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

 Johtokunnan, jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

15§ Seuran nimen kirjoittaminen

 Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.

 Johtokunta voi määrätä johtokunnan jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

16§ Tilintarkastajat

 Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

17§ Tilikausi ja tilintarkastus

 Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

18§ Sääntöjen muuttaminen

euran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

19§ Seuran purkaminen

 Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 Jos seura on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20§ Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä sekä seuran jäsenyydet muissa yhdistyksissä ja yhteisöissä

 Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä ja yhteisöissä päättää johtokunta. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

 Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

21§ Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.

 

Toimintaamme tukemassa: