Toimintasuunnitelma 2022

Itä-Hakkilan Kilpa ry

Hyvään seuraan liikkumaan ovat tervetulleita kaikki alueen asukkaat ja vaikka vähän kauempaakin tulevat liikkujat.

YLEISTÄ SEURASTA JA SEN TOIMINTAPERIAATTEISTA

Seuran värit ovat sininen ja valkoinen.

Seuran arvot Ilo, Rohkeus, Yhdenvertaisuus ja Yhteisöllisyys ovat kaiken toiminnan läpileikkaavia ja toimintoja ohjaavia tukipilareita. Arvoja on avattu tarkemmin Strategiadokumentissa (2016). Harrastamisen paikallisuus, aloituksen helppous ja pienet kustannukset ovat seuratoiminnan avainasioita.

Itä-Hakkilan Kilpa haluaa vahvana yleisseurana tarjota jäsenistölleen laadukasta liikuntapalvelua koulutetun ja osaavan henkilöstön avulla. Turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat tärkeässä roolissa kaikessa toiminnassamme. Lapsi- ja nuorisotyö ovat tärkeimpiä asioita seurassamme ja pyrimme kaikin tavoin edistämään liikunnallisten elämäntapojen ja hyvän urheiluelämän toteutumista lasten ja nuorten kohdalla. Nuoria kannustetaan myös aktiiviuran jälkeen jatkamaan urheilutoiminnassa jossain muodossa. Tärkeää on saada kaikille toimintaan mukaan tuleville tunne, että ovat tervetulleita seuraan. Liitteenä olevassa strategiadokumentissa on tarkemmin kuvattu seuran sekä lyhyen että pitkän tähtäimen strategia. Strategiadokumenttia on tarkoitus päivittää strategiatyön yhteydessä vuonna 2021.

Itä-Hakkilan Kilpa ry on yleisseura, jonka toimintaan kuuluvat kilpaurheilu sekä liikunnan harrastetoiminta lapsille, nuorille ja aikuisille. Urheilu- ja liikuntatoiminnan lisäksi seura pyrkii tarjoamaan jäsenilleen ja alueen asukkaille monipuolista harrastustoimintaa. Seura toimii alueellisesti yhdistävänä tekijänä ja vaikuttaa omalta osaltaan alueen viihtyvyyteen ja liikuntapalvelujen tarjontaan. Seuran keskeinen toiminta-alue on Itä-Hakkila ja sen lähialueet. Seurassamme toimii harrastajia ja kilpailijoita koko pääkaupunkiseudun alueelta.

 

”Itä-Hakkilan Kilpa ry tarjoaa hyvinvointia edistäviä liikuntapalveluita, yksin ja yhdessä kumppaniensa kanssa, pääasiallisesti Itä-Hakkilan ja sen lähialueiden asukkaille”. Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta liikuntaa lähellä kotia. Seura panostaa lasten, nuorten ja ikääntyvien liikuntamahdollisuuksien parantamiseen.

Toimintaa kehitetään kouluttamalla ohjaajia erityisesti lasten ja nuorten ryhmiin, sekä parantamalla seuran ja lajien organisointia ja kehittämistä. Seura tarjoaa kanavan uusien ryhmien vaivattomalle aloittamiselle. Uuden harrastuksen aloittaminen edellyttää myös vapaaehtoisilta aktiivisuutta ryhmän kokoamisessa. Johtokunta päättää uusista lajeista ja niiden lajimaksuista. Seuran kautta lähialueen koulut ja muut kaupungin tilat ovat harrastusryhmien käytettävissä.

Kehittämistyötä jatketaan vahvasti vuonna 2021. Merkittäviä asioita ovat strategiatyön ja seurakyselyn
toteuttaminen, taloudenhoidon ja toiminnanohjauksen digitalisoinnin edelleen kehittäminen ja toimintamallien jalkauttaminen, johtokunnan roolin kehittäminen siten, että johtokunnan jäsenillä on omat vastuu- tai tehtäväalueensa sekä vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen. Jatkuva kehittäminen on erittäin tärkeää kaikessa seuran toiminnassa ja se myös luo valmiuksia kohdata yhteiskunnan haasteita. Yhtenä tavoitteena on varmistaa nykyisen kilpa- ja harrastustoiminnan korkea laatu vapaaehtoistyötä tekevien valmentajien, ohjaajien, toimihenkilöiden ja tukiryhmien ajanmukaisella koulutuksella sekä tarvittaessa eri alojen ammattilaisia hyödyntämällä. Korkeaan laatuun pyritään myös tiivistämällä yhteistyötä muiden vantaalaisseurojen sekä lajiliittojen kanssa.

Toimimme aktiivisesti liikuntapaikkasuunnittelussa. Seura on saanut lahjoituksena kuntosalilaitteet. Parhaillaan on käynnissä sopivien kuntosalitilojen kartoittaminen. Yritämme vaikuttaa kunnan päättäjiin niin, että erityisesti nuorten lähiliikuntapaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan tasapuolisesti myös Itä-Vantaalla. Tarvittaessa annamme suunnittelu- ja talkooapua. Seura jatkaa aktiivista yhteistyötä koulujen, erityisesti Itä-Hakkilan koulun ja Sotungin koulun ja lukion kanssa. Muina yhteistyömuotoina voivat olla esim. iltapäiväkerhot, tilaisuudet, koulutus henkilökunnalle ja ohjaajien antaminen koulun oppituntien käyttöön sekä yhteinen projekti syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tavoitteena on saada kaikkien lajien ohjaajat ja valmentajat sekä huoltajat ja joukkueenjohtajat osallistumaan vähintään yhteen lajiliiton tai seuran järjestämään koulutukseen toimintavuoden aikana. Seura tukee myös ulkopuoliseen koulutukseen osallistuvia kurssimaksuissa seuran (asiaan kuuluvan jaoston) taloudellisen tilanteen mukaan.

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät seuran syys- ja vuosikokoukset. Toimeenpanevana elimenä on seuran johtokunta.  Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja seuran sääntöjen sekä seuran kokousten päätösten mukaan.

Jaostot toimivat johtokunnan alaisena ja apuna seuran käytännön toiminnan toteuttamisessa. Jaostojen määrän ja puheenjohtajat valitsee syyskokous. Vuonna 2021 toimivat ainakin seuraavat jaostot: jalkapallo-, vammaisliikunta-, kuntoliikunta-, lasten liikunta-, nuoriso- ja talousjaostot. Jaostojen tehtäviä ovat mm:

 • Vastata oman toimialansa kilpa- ja harrastustoiminnasta johtokunnan ohjeiden mukaisesti.
 • Tiedottaa ehdotuksistaan/päätöksistään johtokunnalle.
 • Toimeenpanna omaa toimialaansa koskevat johtokunnan päätökset.
 • Suunnitella oma toimintansa seuran toimintasuunnitelmaa tukevaksi.
 • Huolehtia jaoston taloudesta niin että se kantaa oman toimintansa. Pääsääntö on, että ryhmät/joukkueet toimivat taloudellisesti siten että kantavat oman toimintansa.

Seuran toiminnan suuntaviivat määrittää seuran syyskokous (valintakokous), joka pidetään loka- tai marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana. Seuran toimintaa johtaa kalenterivuoden kerrallaan johtokunta, jonka syyskokous valitsee.

Seuran vuosikokous (tilikokous, kevätkokous), jossa mm. vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus, pidetään kunakin vuonna johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Seuran jäsenet maksavat vuodelta 2022 jäsenmaksun 45 € sekä lajikohtaisen lajimaksun. Seuran toimintaan syyskaudella (1.8.2022 jälkeen) mukaan tulevat uudet harrastajat maksavat puolet lajimaksusta ja yksilöllisen jäsenmaksun kokonaan.

 

Jäsenmaksu on 45 €/jäsen/vuosi.
Lajimaksut per vuosi (kevät- tai syyskauden hinta on puolikas vuosimaksusta):


Jalkapallo C15 ja nuoremmat 50 €
● Jalkapallo B16 ja vanhemmat 45 €
● Kehitysvammaisten salibandy –
● Jooga 100 €
● Kuntoliikuntaryhmät 90 €/ ryhmä
● Aikuisten harrastesähly, lentopallo 70 €/ ryhmä
● Yleisurheiluliikkarit 70 €
● Alle kouluikäisten lasten jumpat 100-160 € (sis. vakuutuksen)
● Yhteisöjäsenmaksu (esim. tukijat) 150

 

Lajikohtaiset kilpailutoiminnan vaatimat pakolliset siirto-, lisenssi- ja vakuutusmaksut maksaa pelaaja pääsääntöisesti itse, joukkueenjohdon antamien ohjeiden mukaisesti.

Jäsenetu-asiaa kehitetään vuoden 2022 aikana ja on tarkoitus että jäsenetuna saisi alennusta ja etuja alueen
yrityksistä.

LAJIEN ORGANISOINTI JA TOIMINTA

Jalkapallojaoston tehtävänä on tukea valmentajien työtä, lisätä toimihenkilöiden osaamista ja luoda hyvät harjoitteluolosuhteet joukkueiden päivittäiseen toimintaan. Jaosto kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja sen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jaosto laatii vuosibudjetin ja seuraa sen toteutumista vuoden aikana kokouksissaan. Vuosi 2021 alkaa koronapandemiassa, tämän osalta seura ja jaosto noudattavat viranomaisohjeisohjeita ja jaostossa seuraamme tarkasti Palloliiton jalkapallolle asettamia velvoitteita.

Kahden vuoden tavoiteikkuna

Jalkapallojaosto keskittää kehittämistoimensa kolmeen kohteeseen kahden seuraavan vuoden aikana. Keskittymällä hyvin muutaman asiaan on paremmat mahdollisuudet saada myös näkyviä tuloksia.

-Startin luominen mainosikkunaksi ja sisäänheittotuotteeksi, josta saamme aloittaviin ikäluokkiin sekä
innostuneet pelaajat että sitoutuneet vanhemmat.

-Yläkentän rakentaminen niin, että se tukisi koko seuran toimintoja ja parantaisi matalan kynnyksen
harrastamisen kehittämistä sekä jalkapallossa että lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä koko
seuran näkökulmasta.

-Uusien tapahtumaformaattien löytäminen niin, että ne tukevat oppisopimuskoulutettavan
tapahtumatuotanto opintoja ja että niiden toteuttamisessa otetaan huomioon kaupungin
liikuntarahoitusmallit.

Mitä konkreettiset toimet ovat kehittämiskohteissa, ne selkiytyvät 2021 alkuvuoden aikana. Kahden vuoden kehittämisjakso perustuu siihen, että seurassa aloitti oppisopimuskoulutettava lokakuun alussa kaksivuotisella sopimuksella. Seura tarjoaa seuravalmentaja Jori Kuusistolle oppimisympäristön. Samalla se tarjoaa meille mahdollisuuden luoda uusia toimintamuotoja. Jaoksena pyrimme siihen, että liikunnanohjaajan koulutuksen ja jalkapallon uusien toimintamuotojen yhdistäminen olisi mahdollista ja siitä olisi hyötyä sekä seuralle että koulutettavalle. Mitä uudet toimintamuodot ovat ja milloin ne toteutuu, hahmottuu osin Kisakallion koulutuskalenterin kautta.

Ydintuki joukkueille

Joukkueiden valmennukseen tarjotaan edelleen valkkutukien toiminta. Axel Orrström tutoroi 5 vs 5 joukkueita ja Tero Savolainen 8 vs 8 joukkueita. Valkkutuet järjestävät valmentajien koulutusta, jos ja kun vallitseva koronatilanne toivottavasti jo ensi vuoden aikana helpottaa. He auttavat kausisuunnitelmien laadinnassa ja sen toteuttamisessa, siinä määrin kuin valmentajat haluavat ja tarvitsevat tukea. Jatkamme valmennuslinjauksen jalkauttamista.

Jaosto huolehtii, että joukkueiden harjoitusolosuhteet sekä talvella että kesällä ovat asianmukaiset.
Olosuhdevastaava edustaa seuraa eri yhteistyötahojen kokouksissa.

Taitoryhmät on pelaajille, jotka haluavat lisätreeniä. Taitoryhmissä keskitytään yksilötaitoon, jossa painottuvat taito, nopeus ja ketteryys. Taitoryhmätoiminnan sijoittelussa otetaan huomioon innokkaiden ikäluokkien toiveet, kun harjoitusaikatauluja suunnitellaan.

Jaosto organisoi mv-valmennuksen.

Taitokisaradat ja mahdolliset taitokisat järjestetään kotikentällä.

Kokeillaan kesäkaudella arki-iltaisin kahvion pitämistä huoltorakennuksen yhteydessä.

Koulutus toimihenkilöille

Valmentajia rohkaistaan osallistumaan Palloliiton koulutuksiin. Tutorit näkevät valmentajien koulutustarpeet ja koulutusinnokkuuden. Jaos tiedottaa alkavista valmennuskoulutuksista ja tukee kouluttautujia taloudellisesti. Tutorit järjestävät 3-4 krt vuodessa Valkkuklubit. Tapaamisissa luodaan keskustelevaa valmentajayhteisöä, jossa jaetaan omaa osaamista ja saadaan muilta osallistujilta ideoita itsensä kehittämiseen.

Joukkuiden rahastonhoitajia koulutetaan 2 kertaa vuodessa ja uusia aloittavia rahureita tarpeen mukaan.
Rahastonhoitajien työtä ohjaa seuran talousohje, jonka mukaan joukkueiden taloutta hoidetaan.

Joukkueenjohtajia ja huoltajia ohjataan seuran ulkopuolisiin koulutuksiin tai järjestetään sisäisiä koulutuksia, jos niihin ilmenee tarvetta.

Joukkueiden toiminta

Joukkueet laativat itsenäisesti toimintasuunnitelmansa, johon kuuluu valmennuksellinen kausisuunnitelma. Toimintasuunnitelma on pohjana joukkueen budjetille. Joukkueet saavat pyydettäessä näihin suunnitteluapua jalkapallojaoksen jäseniltä. Toimintasuunnitelmaan sisältyy joukkueen budjetti, joka palautetaan seuralle lokakuun loppuun mennessä ja se liitetään osaksi koko seuran budjettia.

Seuran joukkueet osallistuvat SPL:n sarjoihin, junioriliigoihin ja muihin valitsemiinsa kilpailutapahtumiin. Turnauksia järjestetään nuorimmissa ikäluokissa erityisesti keväällä ja syksyllä omilla ja lähialueen kentillä. Jokainen joukkue maksaa turnauskustannukset itse. Turnauksissa noudatetaan Palloliiton sääntöjä.

Jalkapallo on kansainvälinen kieli ja tarjolla on runsaasti turnaustapahtumia Pohjoismaissa ja Euroopassa. Nuorten joukkueita kannustetaan osallistumaan myös ulkomaisiin turnauksiin – näin luomme seuran kautta myönteistä kaupunkikuvaa Vantaasta.

Jalkapallokausi huipentuu loka-marraskuussa pidettävään kauden päättäjäistilaisuuteen.

Jaos tukee joukkueita valmentajien hankinnassa ja valmentajasopimusten laadinnassa.

Joukkueita kannustetaan järjestämään omalla tekonurmella ikäluokkansa turnauksia. Jälkikäteen jaostolta voi hakea turnaustukea, kun joukkue on käyttänyt seuran omia pelinohjaajia.

Pelaajapolku

Jaos tukee piiritapahtumiin valittavia pelaajia taloudellisesti omien erillisten päätöstensä mukaisesti.

Pelinohjaajakoulutus järjestetään 13-vuotiaille kerran vuodessa. Tuomarikoulutuksiin voi osallistua 15-vuotiaasta lähtien. Ohjataan sopivat pelinohjaajat myös tuomaripuolelle.

Tehoryhmät ja taitokisat ovat osa jaoksen tarjoamaa pelaajapolkua. Valmentajatutorit voivat jatkossa olla valmentajien tukena, kun arvioidaan taitavien yksilöiden pelaajapolun toteutumista.

Seura järjestää kesäkuussa kesäurheilu- ja jalkapallokoulun.

Yhteistyö alueen järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

Yhteisötyö Hakunilan Lions Clubin kanssa jatkuu. Vähävaraisten tukirahastosta jaetaan joukkueille tukea myös 2021. Jaosto lähettää joukkueenjohtajille hakuohjeet kaksi kertaa vuodessa.

Jaosto osallistuu vuosittain kylän yhteisiin tapahtumiin erillisillä päätöksillä, silloin kun se nähdään
tarkoituksenmukaisena.

Itä-Hakkilan koulun ja päiväkodin kanssa järjestetään jalkapallohetkiä, joissa lajiin voi tutustua. Koulun matalan kynnyksen jalkapalloryhmätoiminta jatkuu.

Sotungin koululla toimivassa jalkapallon URHEA ryhmässä vetäjinä toimivat I-HK:n valmentajat.

Lähialueen seurojen kanssa – KoiPS, KOPSE ja PPS – jatketaan yhteistä Itä-Vantaan Talvisarjaa ja Starttiliigaa. Lisäksi käynnissä on Itä-Vantaan seurojen yhteisiä pelisääntöjä koskeva prosessi, jolla tähdätään alueen jalkapalloilijoiden määrän ja laadun kasvattamiseen kaikissa alueen seuroissa.

Palloliitto ja Laatujärjestelmä

Jaos tekee työtä, jotta seura nousee Palloliiton Laatujärjestelmässä hitaasti, mutta varmasti korkeammalle tasolle eri osa-alueissa. Piiri ja Palloliiton järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan – Viestintäfoorumi ja Jojo-Foorumi – kasvattavat erityisesti jalkapallojaoston osaamista.

 

Seuran taloudellinen tuki joukkueille

Seuratasolla hoidetaan kirjanpito ja tilintarkastus, jäsenmaksut liittoon ja piiriin. Jaosto tekee omat päätökset joukkueille maksettavista avustuksista tai tukimaksuista. Päätöksistä tiedotetaan joukkueita erikseen. Joukkueita pyritään tukemaan mahdollisimman tasa-arvoisesti. Muun kuin koulutustuen saaminen edellyttää aina vapaamuotoista hakemusta ja tuki kirjataan päätöksenä pöytäkirjaan.

 

Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) – Jalkapallo

Jalkapallo jatkuu useissa ikäluokissa: 45, 50 ja 55, joissa joukkueet osallistuvat Palloliiton sarjoihin sekä muihin jalkapalloturnauksiin tai pelkästään harjoittelevat. Sarjailmoittautumiset määräytyvät sen mukaan, mistä ikäluokista saadaan toimivat peliryhmät kunakin vuonna.

KKI jalkapallo on kaverihengessä elämyksiä, kokemuksia ja liikunnan riemua. Harrastejalkapalloa kehitetään edelleen harjoittelun ja myös pelitoiminnan osalta.

Naisten ja miesten kuntoliikunnan vahva harrastajamäärän kasvu tuo samalla uusia haasteita toimintaan. Seura pyrkii saamaan lisää salivuoroja ja ohjaajia, jotta voitaisiin perustaa uusia ryhmiä ja näin vastata kysyntään. Ohjaajakoulutukseen panostetaan edelleen vahvasti. Tavoitteena on pitää niin ohjaajat kuin harrastajat motivoituneina liikunnan parissa. Kaikki kuntoliikunta lajit ovat sekä naisille että miehille.

Jooga
Joogassa järjestetään erilaisia joogalajeja. Hyvin rentouttavaa kehon hallintaa. Kesto 85 minuuttia.

Kahvakuula
Kahvakuulaa ja painoja käyttäen kohotetaan lihaskuntoa.

Syvävenyttely
Tunneilla venytellään kehoa käyttäen apuna myös erilaisia välineitä.

Lihaskuntotreeni
Kohotetaan kuntoa tiukoilla lihasharjoitteilla Tabata -tyylisesti. Harjoittelu on ulkona.

Kuntopiiri
Kuntopiiri antaa kaikille aikuisille ja nuorille mahdollisuuden kokeilla lihaskunto-koordinaatio ym. harjoitteita monipuolisilla ja vaihtuvilla harjoitteilla.

Lentopallo
Kuntolentopallon peli-illat jatkuvat Itä-Hakkilan koululla naiset ja miehet yhdessä. Kesäkaudella pelataan Kuusijärven ulkoilumajan yhteydessä olevalla kentällä. Joukkueet osallistuvat harrasteturnauksiin.

Lasten liikkari- ja palloilukerhot jatkavat useissa eri ikäryhmissä. Tunneilla leikitään ja liikutaan monipuolisesti. Liikunta- ja palloilukerhot antavat lapsille mahdollisuuden kehittää motorisia ja sosiaalisia taitoja. Yhdessä harjoitellaan tasapainoa, ketteryyttä ja ryhmässä toimimista. Liikuntaharrastuksesta saadaan uusia ystäviä ja onnistumisien myötä riemukkaita kokemuksia liikkumisesta. Myös liikuntavälineet tulevat tutuksi erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. Liikuntaryhmien suunnittelun pohjana pidetään matalan kynnyksen liikuntaharrastusta, jonka
sisältö rakentuu lasten ja nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan maltillisilla osallistumismaksuilla.

Palloiluliikkarit 2-6-vuotiaille tytöille ja pojille

Palloiluliikkarit liikuttavat seuran nuorimpia 2-6-vuotiaita liikkujia. Palloiluliikkariryhmiä on kolme ikävuosien mukaan ja ryhmissä harjoitellaan monipuolisia liikunnallisia taitoja, tutustutaan eri palloilulajeihin ja ryhmässä toimimiseen. Kerhon kruunaa tietysti aina lopuksi lasten rakastama temppurata. Palloiluliikkarit ovat ns. lapsi + aikuinen –ryhmiä eli vanhemmat ovat aktiivisesti oman lapsen mukana.

Lasten liikkarit

Lasten jumppis- ja tenavaliikkareita liikuttavat 4-9-vuotiaita lapsia kolmessa ryhmässä. Liikkarit sisältävät telinejumppaa, palloilua, perinneleikkejä, rytmiliikuntaa sekä temppuratoja. Liikkari antaa lapselle hyvät liikunnalliset perusvalmiudet ja mahdollisuuden kokeilla eri liikuntamuotoja aikuisten ja ammattitaitoisten ohjaajien opastuksessa.

Sporttia tytöille

Sporttia tytöille on suunnattu 9-12-vuotiaille tytöille. Tunnit sisältävät monipuolisesti jumppia, telinevoimistelua sekä pelejä eri muodoissa huomioiden ryhmän tason ja toiveet.

Yleisurheilukoulu

Seuran yleisurheilukoulu jatkuu 7-14-vuotiaille lapsille ja nuorille kerran viikossa. Yleisurheilukoulussa käydään läpi kaikkia yleisurheilulajeja Hakunilan urheilupuistossa ja talvikaudella koulun salissa. Aikaisempaa lajikokemusta ei tarvita ja harjoituksissa lähdetään liikkeelle jokaisen lapsen yksilöllisistä tarpeista ja liikuntakokemuksista. Painopiste on iloisessa tekemisessä ja innostaa rohkeasti kokeilemaan uusia asioita.

Kevätjuhla

Lasten liikuntajaos järjestää kauden päätteeksi toukokuun puolivälissä yhteisen kevätjuhlan Hakunilan
yleisurheilukentällä. Kevätjuhliin on kutsuttu kaikki lasten liikuntajaoksen harrastajat perheineen. Ohjelmasta vastaa lasten liikuntajaoksen jäsenet.

Kehitysvammaisten salibandy

 

Kehitysvammaisten salibandy jatkuu aktiivisena toimintamuotona seuratoiminnassa, sekä muiden salibandyseurojen kanssa. Tavoitteena on taata jokaisen vammaisurheilijan yksilöllisyys ja huomioiminen eri tilanteissa sekä vahva ja selkeä ohjaustoiminta. Kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, Reilu Peli ja Kaikki Pelaa teemat. Joukkue harjoittelee säännöllisesti ja pelaa kauden aikana ystävyysotteluita lähialueiden joukkueita vastaan. Liikuntaleirejä järjestetään taloudellisen tilanteen mukaisesti toimintakauden aikana urheiluopistolla.

SEURAN TALOUSASIAT

Seuran talousjaoston muodostavat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Talousjaostoon voidaan nimittää myös muita johtokunnan jäseniä.

Joukkueet vastaavat taloudestaan seuran johtokunnan antamien ohjeiden (mm. taloussääntö) mukaan. Joukkueiden taloudenhoitajille järjestetään koulutustilaisuuksia kaksi kertaa tilikauden aikana.

Seuran omaisuuden ja sijoitusten hallinnasta vastaa seuran yleiskokousten antamien valtuutusten pohjalta johtokunta ja muut kokouksissa nimettävät työryhmät ja henkilöt.

Asunto-osakkeet pidetään seuran omistuksessa. Asunto on annettu vuokralle.

Asunto-osakkeet pidetään seuran omistuksessa. Asunto on annettu vuokralle.

TEKONURMI-OSAKEYHTIÖ

Itä-Hakkilan Tekonurmi Oy, joka on 100 % Itä-Hakkilan kilpa ry:n omistuksessa, on valinnut pitämässään yhtiökokouksessa hallitukseen seuraavat henkilöt, joiden toimikausi jatkuu 2022 kevään seuraavaan yhtiökokoukseen asti; hallituksen puheenjohtajana toimii Jarkko Kotiranta ja hallituksen jäseninä toimivat Pauliina Lindsberg, Mirka Järnefelt ja Markku Kotiranta.

Yhtiön toiminta-ajatuksena on kaikessa toiminnassaan olosuhteiden jatkuva kehitystyö, sekä tarjota ja kehittää laadukasta jalkapallotoiminnan valmennus- ja koulutustoimintaa.

MUU AJANKOHTAINEN TOIMINTA 2022

Kehittämistoiminnan tehtävänä on luoda kaikille lajeille mahdollisimman tasa-arvoiset harrastusolosuhteet sekä tehdä edunvalvontatyötä eri yhteistyötahojen suuntaan.

Seuralla on tarkoitus jatkaa yhteistyötä Hakunilan Lions Clubin kanssa tarkoituksena syrjäytymisen ehkäisy.

Vuonna 2020 seuraan perustetaan Nuorisojaosto, jonka tehtäviin kuuluu seuratoiminnan kehittäminen alueen nuorten tarpeiden mukaisesti.

Seuran tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti nettisivujen www.ita-hakkilankilpa.fi kautta sekä paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla. Jatkamme aktiivisesti yhteydenpitoa samalla alueella toimivien yhdistysten tiedottajiin, julkaisuihin sekä kirjoitamme tarvittaessa Vantaan Sanomien Kumppanit-sivustolle.

Seura pyrkii järjestämään yhdessä alueen järjestöjen ja koulun kanssa liikuntapainotteisia tapahtumia ja on edelleen aktiivisesti mukana Kylärieha-tapahtuman organisaatiossa ja järjestelytehtävissä.

Joukkueet ja lajiryhmät järjestävät mahdollisuuksien mukaan diskoja, illanviettoja ja muuta ohjelmaa.

Kolohongan nuorisotilan henkilökunnan kanssa pyritään järjestämään liikuntailta tai vastaava tapahtuma, jolla pyritään innostamaan liikkumaan niitä nuoria jotka eivät vielä harrasta säännöllistä liikuntaa.

Seura tekee vahvaa yhteistyötä lajiliittojen ja kaupungin eri tahojen kanssa ja toimii yhteistyössä alueen muiden järjestöjen kanssa erilaisissa tapahtumissa ja edunvalvonnassa.

Yhteistyötahoja:

 • ESLU
 • Hakunilan Aluetoimikunta
 • Kyläriehatoimikunta Itä-Hakkilan ja Kuninkaanmäen alueella
 • Lions Club Hakunila
 • Lähialueen koulut
 • Lähialueen seurat
 • Lähialueen yritykset
 • Salibandyliitto
 • SPL ja SPL Uudenmaan piiri
 • Suomen Aikuisurheiluliitto
 • Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
 • TUL
 • TUL:n Suur-Helsingin piiri
 • Vantaan Kaupunki
 • Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry

Toimintaamme tukemassa: